Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Next FatFreeze Clinics, Zeilstraat 36, 1075 SJ Amsterdam en de daaraan verbonden al dan niet vrijgevestigde medici en consulenten. Next Fatfreeze Clinics staat als Vennootschap onder Firma ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75503670.

1. Definities en begrippen:

  • Behandeling: alle verrichtingen, waaronder ook een onderzoek van geschiktheid voor een behandeling, het adviseren tijdens consult, controle na behandeling en alle verdere totstandkomingen die nodig zijn voor een behandeling die betrekking hebben op de Cliënt die bij Next Fatfreeze Clinics opdracht geeft tot behandeling.
  • Behandelingsovereenkomst: alle door Next Fatfreeze Clinics met een Cliënt gesloten. Next Fatfreeze Clinics is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de client en mag ten alle tijden weigeren een behandeling uit te voeren.
  • Next Fatfreeze Clinics: Next Fatfreeze Clinics te Amsterdam en/of de daarvoor werkzame consulenten en medewerkers.
  • Cliënt: de wederpartij van Next Fatfreeze Clinics of te wel degene die een behandelingsovereenkomst aan gaat of opdracht geeft tot een behandeling.

2. Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten en uitvoering van behandelingen van de tussen de Cliënt en Next Fatfreeze Clinics gesloten behandelingsovereenkomst. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan alleen als Next Fatfreeze Clinics daarmee schriftelijk en uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

3. Totstandkoming van de behandelingsovereenkomst:

De behandelingsovereenkomst komt tot stand wanneer de Cliënt aan Next Fatfreeze Clinics de opdracht verstrekt tot het verrichten van de behandeling. De consulent doet op basis van het overleg en onderzoek een voorstel voor een behandelplan aan de Cliënt. Dit vindt plaats vóór het sluiten van de behandelingsovereenkomst. Cliënt wordt hierbij geadviseerd over het aantal te volgen behandelingen, de gewenste resultaten, mogelijk bijkomende risico’s en gevolgen. Tevens wordt de prijs van de behandeling vastgesteld. De Cliënt geeft Next Fatfreeze Clinics, mede na aanleiding van diens vragen, naar beste weten en tijdig de informatie en de medewerking die deze nodig heeft voor het uitvoeren van de behandeling. Ook dient de Cliënt het formulier behandelingsovereenkomst zorgvuldig door te nemen en volledig ingevuld te retourneren voor aanvang van de behandeling.

4. Behandeling:

Next Fatfreeze Clinics zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen vakkundig en proffesioneel, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
De aan Next Fatfreeze Clinics verbonden specialisten en consulenten hebben een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

5. Ontbinding/opschorting van de behandelingsovereenkomst:

Next FatFreeze Clinics is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de Cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren. Next FatFreeze Clinics is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantie verplichting, indien de niet nakoming het gevolg is van overmacht. Bij overmacht kunnen de verplichtingen worden opgeschort voor een duur van 2 maanden. Na 2 maanden hebben beide partijen, Next FatfFreeze Clinics en Cliënt het recht de behandelingsovereenkomst te ontbinden zonder verlichting van een schadevergoeding.

6. Afzegging behandeling:

Behandelafspraken en/of consult afspraken die 48 uur of korter voor de behandeldatum door de Cliënt worden afgezegd, of zonder dat de Cliënt verschijnt niet worden afgezegd, wordt door Next Fatfreeze Clinics een bedrag van €150,- aan administratiekosten bij de Cliënt in rekening gebracht.

Behandelafspraken en/of consultafspraken die voor de behandeling door Cliënt worden afgezegd waarvoor een (aan)betaling is gedaan door Cliënt worden niet geretourneerd. Afspraken dienen per e-mailbericht te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door Next FatFreeze Clinics is ontvangen. Indien Cliënt afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van Cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van Next FatFreeze Clinics, kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig zijn van de afspraak.

7. Betaling:

Client is Next Fatfreeze Clinics de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen behandeling(en) en diensten. Betaling van de overeengekomen behandeling(en) dient vooraf, uiterlijk 5 dagen voor de behandeling volledig voldaan te zijn. Behandeling en overeengekomen prijs van behandeling word gespecificeerd middels een factuur.
Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de Cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur, eventueel vermeerderd met wettelijke rente en (buitengerechtelijke) kosten. Next Fatfreeze Clinics heeft het recht om de behandeling in elke fase, voorafgaand de behandeling als tijdens de behandeling op te schorten indien niet is voldaan aan de betalingsverplichting, tot het moment dat Cliënt de verschuldigde vooruitbetaling aan Next Fatfreeze Clinics heeft voldaan. Nadat volledige vooruitbetaling is ontvangen zal tot daadwerkelijke behandeling worden overgegaan. Mocht Next Fatfreeze Clinics op de vervaldatum van de factuur niet de beschikking gekregen hebben over het volledige overeengekomen bedrag van behandeling, is de Cliënt zonder enige kennisgeving in verzuim.

AANBETALING
Een eventuele aanbetaling wordt niet geretourneerd.

Bij annulering van Cliënt is Next Fatfreeze Clinics niet gehouden aan restitutie van een aanbetaling van een of meerdere overeengekomen behandelingen.

Op het moment van aanbetaling gaat de Cliënt een overeenkomst aan met Next Fatfreeze Clinics. Hierbij is dan sprake van een overeenkomst van aanbod en aanvaarding.

8. Dossier:

Next Fatfreeze Clinics stelt een dossier op voor elke Cliënt die een behandelingsovereenkomst aan gaat. Next Fatfreeze Clinics hanteert voor de archivering van het dossier de wettelijke bewaartermijn. Gedurende deze termijn blijft het dossier ter beschikken van Next Fatfreeze Clinics en de Cliënt. Cliënt heeft recht op inzage van zijn/haar dossier.

9. Geheimhouding:

Next Fatfreeze Clinics is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de behandeling zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan Next Fatfreeze Clinics door Cliënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. Next Fatfreeze Clinics is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische of presentatiedoeleinden. Next Fatfreeze Clinics zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele Cliënt.

10. Aansprakelijkheid eigendommen:

Next Fatfreeze Clinics kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen of eigendommen, inbegrepen diefstal en vermissing. Van Cliënt wordt verwacht zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen. Schade aan eigendommen van Next FatFreeze Clinics zal op de veroorzaker verhaald worden.

11. Aansprakelijkheid Next Fatfreeze Clinics:

Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Next FatFreeze Clinics leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Next FatFreeze Clinics afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Next FatFreeze Clinics is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de Cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Next FatFreeze Clinics. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Cliënt niet op. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal Next Fatfreeze Clinics de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen in behandelingsovereenkomst.

12. klachten:

Bent u tevreden en wilt u een compliment uitdelen? Of heeft u misschien een klacht? Al deze punten zien wij als gratis advies om onze behandelingen en diensten te verbeteren en aan te sluiten op uw wensen. Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan en vinden het belangrijk dat er geen drempel is om klachten te uiten. Wij zullen bij alle klachten naar een zo goed mogelijk voor beide partijen oplossing zoeken.

13. Toepasselijk recht:

Op alle overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, tussen Cliënt en Next Fatfreeze Clinics waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

14. Nietigheid:

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet

Next Fatfreeze Clinics behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

REVIEWS

REVIEWS